B.E.S.T. Localize - công ty tư vấn và quản lý địa phương hóa / dịch thuật chuyên nghiệp đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam và Đông Dương với hơn 15 năm kinh nghiệm hoạt động, chuyên hơn 32 ngôn ngữ, với hơn 58 chuyên ngành và có gần 86% thị phần (với hơn 1.100 khách hàng lớn thường xuyên sử dụng các giải pháp ngôn ngữ của chúng tôi từ năm 1993).

B.E.S.T. Localize - the first & only full-service localization / translation consulting and management company in Vietnam and Indochina with more than 15 years of experience, specializes in more than 32 languages and over 58 fields; and close to 86% market share (1,100+ corperate/institutional clients have relied on our language solutions regularly since 1993).

Vietnamese
B.E.S.T. Services
B.E.S.T. Services
English